Norsk Hydro: Andre kvartal 2018: Svakere resultat grunnet volumer og kostnader, høyere realiserte priser

24.07.2018

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.713 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Effekten av produksjonsbegrensningene ved Alunorte og økte råvarekostnader ble delvis utliknet av høyere all-in metallpris og en høyere realiserte aluminapris, i tillegg til bedre resultater i nedstrømsvirksomheten og i Energi.

  • Underliggende EBIT 2.713 millioner kroner
  • Alunorte, Paragominas og Albras har produsert med 50% kapasitet, noe som har påvirket resultatet negativt
  • Økte kostnader, for det meste utliknet av høyere realiserte all-in aluminium- og aluminapriser
  • Økte resultater nedstrøms grunnet volum og marginer
  • Høyere priser og volumer førte til høyere resultat fra Energi
  • Forbedringsprogrammet Bedre påvirket av situasjon i Brasil, venter ikke å nå målet for 2018
  • Teknologipiloten på Karmøy i full produksjon
  • Det globale markedet for primærmetall ventes å gå mot et underskudd i 2018 - fortsatt usikkerhet i markedet som følge av toll i USA, sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil

- Vi ser et større underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, basert på lavere produksjonsvekst enn forventet. Vi opprettholder vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter primæraluminium på 4-5 prosent i 2018. Usikkerheten i markedet fortsetter, som følge av innføringen av toll i USA, USAs sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal i fjor. Resultatene ble drevet av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas og høyere priser på råvarer, som delvis ble utliknet av høyere realiserte aluminapriser.

- Vi fortsetter dialogen med brasilianske myndigheter, med mål om å gjenoppta normal drift ved Alunorte så snart som mulig. Prosessen for å finne en løsning på situasjonen i Brasil er krevende, og har tatt mer tid enn ventet. Vi har gjennomført tiltak som vi mener er tilstrekkelige for å fortsette en trygg og god drift av Alunorte, men det er fortsatt usikkert når vi kan gjenoppta produksjonen, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal i fjor grunnet høyere råvare- og faste kostnader og negative valutaeffekter. Dette ble delvis utliknet av høyere all-in metallpriser.

- Alle de 60 cellene er nå i drift ved teknologipiloten på Karmøy, der vi nå produserer aluminium med verdens mest energieffektive teknologi. Flere av elementene i teknologien kan brukes ved eksisterende verk for å redusere energiforbruket og øke produktiviteten, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked har holdt seg stabil sammenliknet med andre kvartal i fjor. En økning i salgsvolum og marginer fra omsmelteverkene og bedre resultater fra handelsvirksomheten ble utliknet av lavere lagervurderings- og valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte betydelig sammenliknet med andre kvartal 2017. Økte marginer, høyere salgsvolum og bedre produksjon, i tillegg til effekten av en avsetning for kompensasjon til ansatte i 2017, ble delvis utliknet av valutaeffekter. Resultatene ved smelteverket i Neuss bedret seg, hovedsakelig på grunn av den positive utviklingen i all-in metallpriser og nye kraftkontrakter, som delvis ble utliknet av økende råvarepriser.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger økte sammenliknet med underliggende proforma EBIT i andre kvartal 2017, drevet av bedre salgsvolum og marginer. Resultatet ble også positivt påvirket av økte produktpremier i Midtvesten.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med samme kvartal året før. Økningen skyldtes vesentlig høyere priser, høyere produksjon og bedre kommersielle resultater, som delvis ble utliknet av en negativ effekt knyttet til prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss.

På grunn av situasjonen i Brasil er det ikke ventet at Hydro vil nå målet på 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Bedre i løpet av 2018.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 3,6 milliarder kroner til 7,5 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 1,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,6 milliarder kroner. Det ble utbetalt 3,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i tabellen under. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje
Andre kvartal 2018 Andre kvartal  2017 % endring samme kvartal i fjor Første  kvartal  2018 % endring forrige kvartal Første  halvår  2018 Første  halvår  2017 Året 2017
                 
Driftsinntekter 41,254 24,591 68 % 39,971 3 % 81,225 47,617 109,220
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2,986 2,946 1 % 3,301 (10) % 6,287 5,356 12,189
Poster ekskludert (274) (16) >(100) % (155) (77) % (428) (141) (974)
Underliggende EBIT 2,713 2,930 (7) % 3,147 (14) % 5,859 5,214 11,215
                 
Underliggende EBIT:                
Bauksitt & Alumina 364 662 (45) % 741 (51) % 1,104 1,418 3,704
Primærmetall 755 1,486 (49) % 823 (8) % 1,578 2,386 5,061
Metallmarkeder 237 244 (3) % 178 34 % 415 268 544
Valsede Produkter 212 84 >100 % 232 (9) % 444 191 380
Ekstruderte Løsninger 957     734 30 % 1,691   284
Energi 417 284 47 % 278 50 % 695 707 1,531
Øvrig og elimineringer (229) 170 >(100) % 161 >(100) % (68) 245 (289)
Underliggende EBIT 2,713 2,930 (7) % 3,147 (14) % 5,859 5,214 11,215
                 
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA) 4,860 4,335 12 % 5,193 (6) % 10,052 8,097 18,344
Underliggende EBITDA 4,586 4,319 6 % 5,038 (9) % 9,624 7,956 17,369
                 
Resultat 2,073 1,562 33 % 2,076 0 % 4,149 3,401 9,184
Underliggende resultat 2,096 2,214 (5) % 2,201 (5) % 4,298 3,795 8,396
                 
Resultat per aksje 1.03 0.73 42 % 1.02 1 % 2.05 1.59 4.30
Underliggende resultat per aksje 1.02 1.04 (2) %   1.06 (4) %   2.07   1.79   3.95
                 
Finansielle data:                
Investeringer 1,620 1,420 14 % 1,319 23 % 2,939 2,792 28,848
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (20,209) (5,146) >(100) % (16,890) (20) % (20,209) (5,146) (17,968)
                 
                 
Nøkkeltall fra driften Andre kvartal 2018 Andre kvartal   2017 % endring samme kvartal i fjor Første  kvartal  2018 % endring forrige kvartal Første  halvår  2018 Første  halvår  2017 Året 2017
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 1,348 2,943 (54) % 2,326 (42) % 3,675 5,343 11,435
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 829 1,576 (47) % 1,277 (35) % 2,106 3,099 6,397
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 492 523 (6) % 514 (4) % 1,006 1,039 2,094
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2,183 1,902 15 % 2,140 2 % 2,161 1,828 1,915
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)   17,292   16,265 6 %   16,929 2 %   17,103   15,517   15,888
Realisert USD/NOK vekslingskurs    7.92   8.55 (7) %   7.91 0 %   7.92   8.49   8.30
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 251 239 5 % 245 2 % 496 480 940
Ekstruderte Løsninger salgsvolumer (1 000 tonn) 373 180 >100 % 362 3 % 735 357 845
Kraftproduksjon (GWh) 2,550 2,369 8 % 2,433 5 % 4,983 5,238 10,835
                 
                 
Poster eksludert fra underliggende resultat

Millioner kroner
Andre kvartal 2018 Andre kvartal  2017 Første  kvartal  2018 Første  halvår  2018 Første  halvår  2017 Året 2017    
                 
Urealiserte derivateffekter på LME relaterte kontrakter (306) 92 (114) (419) 110 220    
Urealiserte derivateffekter på kraft- og råvarekontrakter 92 (25) (87) 5 148 246    
Metalleffekt i Valsede Produkter (60) (138) 47 (14) (424) (419)    
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - - - - - 210    
Andre effekter -   -   -   -   -   212    
Transaksjonsrelaterte effekter (Sapa) -   -   -   -   -   (1,463)    
Poster eksludert i tilknyttede investeringer (Sapa) - 56 - - 25 19    
Poster eksludert fra underliggende EBIT (274) (16) (155) (428) (141) (974)    
Netto valuta (gevinst) / tap 306 918 333 639 699 875    
Beregnet skatteeffekt (8) (250) (54) (62) (164) (564)    
Andre justeringer av resultat - - - - - (125)    
Poster eksludert fra underliggende resultat 24 652 125 148 394 (788)    

Investorkontakt
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q2 2018 Rapport
Q2 2018 PresentasjonThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norsk Hydro via Globenewswire

Siste nytt